Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

- Engelska 5, 100p

 

Centrala innehållet


Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.
 • Händelser och händelseförlopp.
 • Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
 • Engelska språkets ställning i världen.

Reception

 • Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.
 • Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och trovärdighet.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar och diskuterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, även digital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75